როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

ჩვენ უზრუნველვყობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას და ვიყენებთ მას მხოლოდ თქვენთვის მომსახურების გაწევისა და მარკეტინგული მიზნებისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში.

თქვენი პერსონალური მონაცემების მიღებისა და დამუშავებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ საქართველოს კანონმდებლობით.

მონაცემთა დამუშავებისთვის ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მესამე პირს, გარდა სამართლებრივი შემთხვევისგან გამოწვეული აუცილებლობისა.

პერსონალურ მონაცემებს ვიყენებთ:

  • ვებ-გვერდით სარგებლობის ინტენსივობის გასაზრდელად;
  • ჩვენს მომხმარებლებთან ურთიერთობისა და მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად;
  • მარკეტინგული აქტივობების განსახორციელებლად;
  • ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების განსავითარებლად/სამართავად;
  • მომხმარებლების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად;
  • ფინანსური დანაშაულის გამოსავლენად, ანგარიშგებისა და პრევენციისათვის;
  • კომპანიისა და მისი მომხმარებლების რისკების სამართავად;
  • ნაკისრი უფლებებისა და ვალდებულებების განსახორციელებლად;

როგორ ვიცავთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას?

  • თქვენი პირადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ვებ-გვერდზე თქვენი პაროლისა და ელექტროული მისამართის შეყვანის შემთხვევაში. ამიტომ გაუფრთხილდით პაროლს. სხვა შემთხვევაში ის არის დაცული ჩვენს სერვერებზე, სადაც მხოლოდ ავტორიზებულ თანამშრომელს აქვს წვდომა.
  • საკრედიტო ბარათის ინფორმაციას ჩვენ ვერ ვხედავთ, მას აკონტროლებს მხოლოდ თქვენი ბანკი.

რამდენ ხანს ვინახავთ პერსონალურ ინფორმაციას?

თქვენი პირადი მონაცემები Laptops.ge-ში ინახება თქვენი მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში;

პირად მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე: (+995) 579 00 33 04 ან მოგვმართეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით.

ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენების დაწყებისას, თქვენ ადასტურებთ, რომ  ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას ინფორმაცია თქვენ შესახებ, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.